عنوان واحد: آزمایشگاه

مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر مشتاق نظم

سوپروایزر آزمایشگاه: علی مرحمتی

شماره داخلی: 1210-1206-1205
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1401