عنوان بخش:CCU

مسئول بخش: صغری پناهی

تعداد تخت فعال: 5 تخت

شماره داخلی: 2200

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 27 شهریور 1401