عنوان ردیف  عنوان ردیف
 فرایند گرفتن آتل گچی 16  آیین نامه کمیته ها در سال 1401 1
فرایندگزارش دهی اصلاح شده  Never Event  17 برنامه عملیاتی سال 1401 2
 فلوچارت اعزام بیمار  18 چارت سازمانی 1401 3
فلوچارت اقدامات لازم در مواجهه شغلی کارکنان   19 زمان بندی کمیته ها در سال 1401 4
فلوچارت آمبولانس   20 سنجه اعتبار بخشی دور پنجم 5
فلوچارت پاس ساعتی  21 فایل کتاب اعتبار بخسی سال 1401 6
فلوچارت پیگیری پرونده های باز  22 سند استراتژیک بیمارستان شهید حسین پور1401 7

فلوچارت جبران خسارت 

 23

سیاستهای کلان بیمارستان

8

 فلوچارت شکایات

 24

شناسنامه شاخص بالین و غیر بالین اصل

9

فلوچارت عمل جراحی , و کنترل تجهیزات بیماران ارتوپدی

 25

فرایند ارسال آزمایش

10

فلوچارت عمل جراحی بیماران ارتوپدی، تاریخ تدوین

 26

فرایند ترخیص

11

فلوچارت نحوه رزرو کردن غذا در اتوماسیون تغذیه

 27

فلوچارت پذیرش بیمار

12

فلوچارت هزینه ای ارائه خدمات

 28

فلوچارت دارو

13

فلوچارتا نحوه ارائه خدمات مددکاری به بیماران نیازمند توسط واحد مددکاریتاریخ بازنگری

29

فلوچارت مشاوره

14

کد فعال بیمارستان

30

فرایند تحویل داروهای مخدربه بخش

15
آخرین بروز رسانی : 28 اردیبهشت 1401