درمانگاه تخصصی صبح ها

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

درمانگاه جراحی

دکترایمانی

12- 10

20بیمار

 

دکترجمشیدبیگی

14-12

15 بیمار        

دکترحسن نیا

12- 11

20بیمار

دکترایمانی

12- 10

20بیمار

-

دکترحسن نیا

8-9-

20بیمار

دکتر جمشیدبیگی

14-12

(20بیمار)

درمانکاه ارتوپدی

دکتر قدرتی

13- 10

20بیمار

دکتر عبدالکریمی

12-10

15 بیمار

دکتر بدخشانمهر

11- 9  (20بیمار)

 

دکتر رکنی

12- 9

     18بیمار

دکترقدرتی

13- 10

  20بیمار

دکتروریانی

12- /10          20بیمار

درمانگاه E.N.T.

-

-

-

دکتر مزین

-30/9-8

10 بیمار

-

دکتر باستانی              9- 8

15 بیمار

درمانگاه ارولوژی

دکتر  خسروانی

11 - 9

20بیمار

-

دکتر خسروانی

11 - 9

20بیمار

-

 

-

-

درمانگاه مغز و اعصاب

-

دکتر سبزگلین

30/9-_30/8

15 بیمار

-

 

-

 

دکترفرحمند-

12--10

20بیمار

درمانگاه اطفال

دکتر خیراندیش       10- 9 

20بیمار

 

    دکتر  کامران       10 9

20بیمار

دکتر علیدوست

11_9

  20بیمار

دکتر  قربان نژاد       11 9

20بیمار

دکتر خیراندیش

 10- 9

  20بیمار

 

دکترکامران

11-9

20بیمار

درمانگاه داخلی

دکتر تیربخش

14- 11

20بیمار

دکتر تیربخش

14- 11

20بیمار

دکتر میرصمدی

13-11

20بیمار

دکتر نبوی

12-10

10بیمار

دکتر میرصمدی

13-11

20بیمار

-

درمانگاه  آنکولوژی هماتولوژی

-

-

-

-

-

-

      درمانگاه قلب

دکتر صوفی

 10- 30/8

15بیمار

دکتر سبحانی         13- 9

 20بیمار

دکترسبحانی          13- 9 

20بیمار

 

دکتر صوفی 

10-- 30/8

10بیمار

-

درمانگاه عفونی

-

-

دکتر سعیدی

11-10

15 بیمار

-

-

دکتر سعیدی

11-10

15 بیمار

درمانگاه چشم

 

-

دکتر حسینی

11- 9

 20بیمار

-

 

دکتر لشکری

11- 9

  20بیمار

-

درمانگاه اعصاب وروان

دکتر طواف زاده

/9 /8

 10بیمار

دکتر اصغری

12-10

15 بیمار

-

-

 

-

درمانگاه زنان وزایمان

 

دکترفرمانبر

12-9

  20بیمار

دکترتقوایی معصومی

12- 9

  20بیمار

دکتر محمدی

12- 9

  20بیمار

دکترنوبختی

12-9

  20بیمار

 

دکتر زادمحمدی

12- 9

 20بیمار

براساس آنکالی پزشکان

20بیمار

 

درمانگاه گوارش

 

 

دکتر مظفری

12--9-

15 بیمار

 

 

 

درمانگاه مامایی

همه روزه 8صبح-  13بعدازظهر

 

درمانگاه تخصصی عصر ها

             ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

نام پزشک 

خانم دکتر تیربخش       (متخصص داخلی)

-

-

-

-

19-16

-

خانم دکتر حسن نیا  (متخصص جراحی عمومی)

-

-

18-16

-

--

-

آقای دکترسبحانی        (متخصص قلب)

-

-

19-15

-

19-15

-

دکتر سعیدی

-

-

17-15

-

-

-

(متخصص عفونی)

دکتر مظفری

 

 

18-15

18-15

 

 

 (فوق تخصص گوارش

دکتر میرصمدی (متخصص داخلی)

 

18-15

 

 

 

 

دکتر پاکدامن

 

 

 

 

18-16

 

(متخصص اورولوژی)

دکتروریانی

 

18-15

 

18-15

 

 

ارتوپدی

دکترفرحمند

 

18-15

 

18-15

 

 

مغزواعصاب

دکترکامران

 

 

18-15

18-15

 

 

 ( متخصص اطفال)

 

 

آخرین بروز رسانی : 28 دی 1401