عنوان بخش: بخش جراحی

مسئول بخش: حوا حقی

تعداد تخت فعال: 25 تخت

شماره داخلی: 3000

 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 27 شهریور 1401