عنوان بخش: Postpartom

مسئول بخش: سائمه تقوی

تعداد تخت فعال: 25 تخت

شماره داخلی: 1206-1207

 

 

 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 27 شهریور 1401