عنوان بخش: دیالیز

مسئول بخش: معصومه رمضانی

تعداد تخت:19 تخت

شماره داخلی: 42548206

 

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 29 شهریور 1401