رسالت بیمارستان شهید حسین پور لنگرود:

 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن شهید حسین پور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﮕﺮود ﺑﺎ بکارگیری نیروی انسانی مجرب ، متعهد و دلسوز در محیطی آرام ، با هدف ارتقای مستمر کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی به منظور افزایش رضایت و بهبود ایمنی بیمار فعالیت می نماید.
 

 

 

چشم انداز بیمارستان:

 

ما برآنیم تا در راستای برنامه طرح تحول نظام سلامت،خدمات تشخیصی،درمانی و غیردرمانی را ارتقا داده و به عنوان یکی از بیمارستانهای برتر استان درزمینه برنامه های بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی،تکریم ارباب رجوع،ایمنی بیمار و کارکنان،خدمات اداری،مالی و پشتیبانی باشیم.

آخرین بروز رسانی : 31 مرداد 1400