شرح وظایف دفتر اعتبار بخشی:

 

۱- هماهنگی با کلیه واحد / بخشها در اجرای استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستان
۲- مشارکت در تدوین و سند استراتژیک و به روز رسانی آن
۳- مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت در بیمارستان.
۴- برگزاری جلسات کمیته سنجش و پایش کیفیت و پیگیری مصوبات
۵- نظارت و پیگیری کیفیت برگزاری سایر کمیته های بیمارستانی و ارائه گزارش وضعیت و پیشنهادات مداخله ای – اصلاحی به تیم مدیریت اجرایی در صورت لزوم
۶- تدوین فهرست فرایند های اصلی بیمارستان با همکاری مسئولین بخش / واحد ها و تعیین شاخص های اندازه گیری آنها
۷- -نظارت بر گردآوری داده ها و جمع بندی اطلاعات در راستای شاخص های فرایندی – عملکردی –ساختاری، انجام تحلیل با مشارکت مسئولین بخش ها و واحد ها و ارایه گزارش نتایج تحلیل ها و مداخلات به تیم مدیریت اجرایی
۸- پیگیری میزان پیشرفت در برنامه های بهبود کیفیت / عملیاتی بیمارستان و ارائه گزارش به تیم مدیریت اجرایی
۹- مشارکت در تدوین خط مشی – روش اجرایی و دستوالعمل های بیمارستانی به روز رسانی آنها
۱۰- نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت وایمنی در بیمارستان
۱۱- اجرای فرایند رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی از بیماران و کارکنان مرکز (خدمت دهنده و خدمت گیرنده) در بیمارستان.
۱۲- مشارکت در تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان.
۱۳- همکاری با مسئول ایمنی و کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار در، تحلیل ریشه یابی خطاها و نواقص موجود در سیستم.
۱۴- مشارکت فعال در انجام بازدید های ایمنی بیمار.
۱۵- انجام سایر امورات محوله طبق نظر مسئول مافوق.

آخرین بروز رسانی : 28 اردیبهشت 1401