شرح وظایف رابطین اعتباربخشی:

 

1-هماهنگی با سرپرستار بخش در ارتباط با پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی

2-حضور فعال در جلسات اعتباربخشی

3-اطلاع رسانی مطالب اعتباربخشی در گروههای درون بخشی

4-بیان موارد نقص و مشکلات بخش ها توسط رابطین در جلسات اعتباربخشی

5-همکاری با سرپرستار جهت جمع آوری شاخص های بخش ها

6-اطلاع رسانی نتایج شاخص ها و فرایندها در جلسات داخل بخشی هر سه ماه

7-تحلیل علت  نقص فرایندها و شاخص ها و ارائه پیشنهاداتی در ارتباط با اقدامات اصلاحی آن

8-ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء برنامه های بهبود کیفیت در مرکز

9- سنجه خوانی و بیان مطالب مهم سنجه در جلسات رابطین

 

                           ** دفتر بهبود کیفیت بیمارستان شهید حسین پور**

آخرین بروز رسانی : 28 اردیبهشت 1401