نام مسئول واحد: حکیمه آژیر

سمت: مسئول مددکاری بهداشتی و درمانی

سابقه کار: 11 سال

داخلی: 1100

آخرین بروز رسانی : 08 تیر 1401