نام مسئول: معصومه فیضی لنگرودی

سمت: سوپروایزر آموزش سلامت 

سابقه کار: 28 سال

مدرک: کارشناس پرستاری

داخلی: 1203

آخرین بروز رسانی : 31 اردیبهشت 1401