نام مسئول: مینا گلستانی

سمت: مسئول دفتر بهبود کیفیت

سابقه کار: 12 سال 

تلفن داخلی: 1242

آخرین بروز رسانی : 29 اردیبهشت 1401