تعداد پزشکان عمومی:9 نفر

تعداد پزشکان متخصص: 20  نفر

تعداد کارشناسان پرستاری: 135 نفر

تعداد کارشناس ارشد پرستاری:8 نفر

تعداد پرسنل مامایی:  13نفر

آخرین بروز رسانی : 04 آبان 1401