نام مسئول واحد: خانم سیده مرضیه میرکشوری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

سمت: رییس اداره امور مالی

سابقه کار: 15 سال

تلفن داخلی : 237 

آخرین بروز رسانی : 31 مرداد 1400