نام مسئول فنی : دکتر مانا صفاری

مدرک تحصیلی : دکتری داروسازی

سابقه کار: 7 سال 

داخلی: 267

آخرین بروز رسانی : 31 مرداد 1400