عنوان بخش:ICU جنرال

مسئول بخش: سیده نرجس سادات پور

تعداد تخت فعال: 6 تخت

شماره داخلی: 2111-2110

آخرین بروز رسانی : 27 شهریور 1401